Qhia nrog:


Paws Tawm - Nres Me Nyuam Kev Tsim Txom yog ib lub koom haum qhia thiab tiv thaiv los ntawm kev tsim txom menyuam yaus. Peb xav ceeb toom tag nrho cov pej xeem paub txog kev tsim txom menyuam yaus thiab kev tua neeg menyuam yaus thiab cov neeg siv khoom lag luam yeeb yaj kiab. Yog li peb tab tom nrhiav cov neeg tuaj yeem pab dawb los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb kom coj txhua qhov xwm txheej no ntawm daim pheem thib. 

Thov sau npe ntawm Cov Neeg Sau Npe thiab pab qhia rau lub ntiaj teb tias nws muaj ntau tus neeg mob hlwb xws li cov koom haum saib tsis taus menyuam yaus thiab peb yuav tsum tiv thaiv peb cov menyuam ntawm lawv.