Yabelana no:


Amaxwebhu aseJamani

UMHLA
Njani uMarc Riebe waseConstance elwa nokuxhatshazwa kwabantwana
INDAWO
UMHLA
Kungcono ngaphandle komama: xa abantwana bohlukana nabazali
INDAWO
UMHLA
"Khulula iimpahla zakho!" Bahlukunyezwa njani abantwana ngokwesondo nge-webcam. Ixela ixhoba
INDAWO
UMHLA
Ngeentsuku ezilungileyo nezimbi
INDAWO
UMHLA
Utitshala wakhe wamqhubela ekuhenyuzeni
INDAWO
UMHLA
Umntu owonayo ngesondo kumnyango olandelayo
INDAWO

Amaxwebhu esiNgesi

UMHLA
Iindlela ezi-3 zokunceda ukuthintela ukuphathwa gadalala kwabantwana
INDAWO
UMHLA
Indlela uConstance kaMarc Riebe alwa ngayo ukuxhatshazwa kwabantwana
INDAWO
UMHLA
Sisiqingatha sazo zonke izilingo ezibandakanya imifanekiso yokuxhatshazwa kwabantwana ekhokelele ekugwetyweni kunyaka ophelileyo
INDAWO